Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2008

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ


Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Νόμο 2186/ΦΕΚ 15/8-2-94 και ισχύει από 01/09/1994. Οι πληροφορίες που παραθέτουμε προορίζονται βασικά για τους Έλληνες εργαζόμενους στις ΗΠΑ οι οποίοι είχαν ή θα έχουν χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή σε κάποιο άλλο ελληνικό φορέα (π.χ. ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ΤΑΕ κ.λ.π.) εκτός ΝΑΤ και Δημόσιου αλλά και σε Έλληνες συνταξιούχους ΗΠΑ οι οποίοι επιθυμούν να μεταφέρουν τη διαμονή τους στην Ελλάδα. Σε ποιους εφαρμόζεται η Συμφωνία Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΗΠΑ - ΕΛΛΑΔΑΣ εφαρμόζεται σε Έλληνες και υπηκόους ΗΠΑ καθώς και σε πρόσωπα τα οποία ασφαλίστηκαν στο ένα ή στο άλλο συμβαλλόμενο Κράτος ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους καθώς και στους δικαιούχους επιζώντες των ανωτέρω.Ποιά πλεονεκτήματα δίνει στους εργαζόμενους η Συμφωνία α) Εξασφαλίζεται στους εργαζομένους η ισότητα ασφαλιστικής μεταχείρισης με τους υπηκόους του Κράτους όπου εργάζονται. Αυτό σημαίνει πως όταν κάποιος Έλληνας εργάζεται στις ΗΠΑ έχει τα ίδια κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τον υπήκοο ΗΠΑ. Το ίδιο ισχύει και για τον υπήκοο ΗΠΑ εργαζόμενο στην Ελλάδα, ο οποίος έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τον Έλληνα υπήκοο. β) Εξασφαλίζεται η καταβολή εισφορών από εργαζόμενους και εργοδότες ή αυτοτελώς απασχολούμενους μόνο σ' ένα Κράτος. Τί σημαίνει αυτό: Πριν τη Συμφωνία τα πρόσωπα τα οποία απασχολούντο ως μισθωτοί σε επιχείρηση με έδρα στο ένα Κράτος π.χ. στις ΗΠΑ και αποστέλλονταν για εκτέλεση εργασίας στην Ελλάδα σε επιχείρηση για λογαριασμό του ίδιου εργοδότη, κατέβαλαν υποχρεωτικά εισφορές και στο ασφαλιστικό σύστημα των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Από 01/09/1994 τα πρόσωπα αυτά δηλαδή οι αποσπασμένοι θα ασφαλίζονται αποκλειστικά σύμφωνα με τη νομοθεσία της έδρας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα μέχρι (5) πέντε χρόνια. Στο πιο πάνω παράδειγμα ο μισθωτός που αποστέλλεται στην Ελλάδα θα εξαιρεθεί αυτοδίκαια από την ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα εξακολουθήσει να υπάγεται στο ασφαλιστικό σύστημα των ΗΠΑ, αρκεί να προσκομίσει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το έντυπο USA/GR1. Το έντυπο αυτό εκδίδεται από τον ασφαλιστικό φορέα των ΗΠΑ και βεβαιώνει ότι ο εργαζόμενος θα εξακολουθεί να υπάγεται στην ασφαλιστική νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια της εργασίας του στην Ελλάδα. Επίσης οι αυτοτελώς απασχολούμενοι π.χ. επιχειρηματίες στο ένα Κράτος που επιθυμούν να ιδρύσουν μια επιχείρηση στο άλλο Κράτος θα καταβάλλουν εισφορές μόνο στο Κράτος διαμονής τους. γ) Οι συντάξεις που οφείλονται από ασφαλιστικό φορέα του ενός Kράτους μπορούν να καταβληθούν στο δικαιούχο όταν αυτός διαμένει στο άλλο συμβαλλόμενο Κράτος ή και σε τρίτο Κράτος. δ) Αν κάποιος 'Ελληνας επιστέψει στην Ελλάδα έχει τη δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με βάση μόνο το χρόνο ΗΠΑ για τον κλάδο σύνταξης. Το ίδιο δικαίωμα έχουν και τα πρόσωπα που διαμένουν στις ΗΠΑ αρκεί να θεμελιώνουν δικαίωμα είτε αυτοτελώς με μόνο το χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε με συνυπολογισμό των χρόνων ασφάλισης των δύο Κρατών. Η απαιτούμενη προϋπόθεση είναι η πραγματοποίηση 3.000 ημερών ασφάλισης οποτεδήποτε στο παρελθόν είτε 500 ημερών αλλά στα τελευταία πέντε (5) χρόνια πριν τη διακοπή της εργασίας και η σχετική αίτηση να υποβληθεί μέσα σ' ένα (1) έτος από τη διακοπή. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην απασχολείται ο ενδιαφερόμενος σε μισθωτή εργασία και να μην είναι ανάπηρος σε ποσοστό 67% και άνω σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Οι αιτήσεις για προαιρετική ασφάλιση μαζί με τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και τον ασφαλιστικό αριθμό ΗΠΑ, θα απευθύνονται στην ακόλουθη Δ/νση:
Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων Τμήμα Διμερών ΣυμβάσεωνΑγ. Κων/νου 8 Αθήνα.
Δικαίωμα Συνταξιοδότησης
Το πιο βασικό όμως δικαίωμα που εξασφαλίζει η Συμφωνία είναι τα δικαιώματα συνταξιοδότησης. Όταν φθάσει η ώρα για σύνταξη, οι διατάξεις της Συμφωνίας προβλέπουν το συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στα δύο Κράτη και τον αναλογικό υπολογισμό της συνταξιοδοτικής παροχής ανάλογα με τον χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί σε κάθε ένα.
Ο πιο πάνω συνυπολογισμός προβλέπεται μόνο για τις περιπτώσεις εκείνες, που ο χρόνος ασφάλισης σε ένα Κράτος δεν επαρκεί για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, π.χ. κάποιος έχει 3.000 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 2.000 ημέρες ασφάλισης στις ΗΠΑ. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα υπολογίσει μια σύνταξη σύμφωνα με τη δική του νομοθεσία με 5.000 ημέρες ασφάλισης από την οποία θα καταβάλλει στον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο το τμήμα που αναλογεί στον ελληνικό χρόνο ασφάλισης, σε σχέση με το συνολικό χρόνο ασφάλισης, δηλαδή ίση με την σχέση 3.000/5.000. Το ίδιο θα κάνουν και οι ΗΠΑ σύμφωνα με τη δική τους Νομοθεσία. Έτσι θα καταβληθούν δύο τμηματικές συντάξεις (η Ελληνική και των Ηνωμένων Πολιτειών).
Αν όμως ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του ενός ή και των δύο Κρατών αυτοτελώς, χωρίς δηλαδή να είναι απαραίτητος ο συνυπολογισμός, κάθε Κράτος χορηγεί την αυτοτελή παροχή του. (Οι προϋποθέσεις για χορήγηση σύνταξης που ισχύουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναφέρονται λεπτομερώς στις σελίδες του κεφαλαίου Συντάξεις).
Τα πρόσωπα που δικαιώθηκαν σύνταξη από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν το δικαίωμα αν το σύνολο της ελληνικής σύνταξης και της σύνταξης ΗΠΑ είναι κατώτερο από το κατώτατο όριο που προβλέπει η Νομοθεσία του ελληνικού ασφαλιστικού φορέα να λάβουν συμπληρωματική παροχή μέχρι το ποσό του κατωτάτου ορίου.
Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ σε εξαρτημένη εργασία (ως μισθωτός) συνυπολογίζεται με τον χρόνο που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα σε εξαρτημένη εργασία για να κριθεί αν υπάρχουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τις διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για σύνταξη λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταετίας (ηλικία 58 ετών και 10.500 ημέρες ασφάλισης).
Ο χρόνος απασχόλησης στις ΗΠΑ σε εργασία που κατά τη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χαρακτηρίζεται ως «βαρειά και ανθυγιεινή» συνυπολογίζεται με τον χρόνο που έχει πραγματοποιηθεί σε «βαρειά και ανθυγιεινή» απασχόληση στην Ελλάδα για να κριθεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης κατά τη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Διαδικασία υποβολής της αίτησης α. Οι 'Ελληνες που διαμένουν στις ΗΠΑ και οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στην Ελλάδα πάνω από 300 μέρες έχουν την δυνατότητα με βάση τις διατάξεις της Συμφωνίας να ζητήσουν σύνταξη και από τον αρμόδιο Ελληνικό Φορέα, το ποσό της οποίας θα είναι όμως ανάλογο με τον ελληνικό χρόνο ασφάλισης όπως αναφέρεται πιο πάνω. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις για ελληνική σύνταξη στα κατά τόπους γραφεία Κοινωνικής Ασφάλειας ΗΠΑ συμπληρώνοντας το έντυπο SSA-2490-F4. Θα μπορούν επίσης να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 1-800-772-1213 από τις 7 π.μ. έως 7 μ.μ. κάθε εργάσιμη ημέρα για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζονται. Προκειμένου ο ελληνικός φορέας ή το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να συντομεύσει τη διαδικασία απονομής σύνταξης θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει μαζί με την αίτηση και τα άλλα δικαιολογητικά και όλα τα πρωτότυπα ασφαλιστικά βιβλιάρια που έχει στα χέρια του καθώς και το τελευταίο. β. Όσον αφορά το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κάνουμε γνωστό ότι χωρίς το τελευταίο ασφαλιστικό βιβλιάριο (πρωτότυπο και όχι φωτοτυπία) η αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης της συνταξιοδοτικής απόφασης. Αν έχει χάσει τα ασφαλιστικά βιβλιάρια και έχει εξαντλήσει κάθε προσωπική του προσπάθεια να τα ξαναβρεί τότε μαζί με την αίτηση θα υποβάλλει και μια υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου (έντυπο ΥΔΑΑΒ) στην οποία θα αναφέρει με όσο γίνεται μεγαλύτερη ακρίβεια τους εργοδότες, τις διευθύνσεις τους και τις αντίστοιχες περιόδους απασχόλησης που περιλαμβάνονται στα βιβλιάρια που έχασε. Με βάση τη δήλωση αυτή τα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα κάνουν σχετικό έλεγχο για να διαπιστώσουν τις ημέρες εργασίας του χαμένου βιβλιαρίου. Πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι πως σε τέτοιες περιπτώσεις η διεκπεραίωση των υποθέσεών τους κάποια σοβαρή καθυστέρηση, η οποία ποικίλει ανάλογα με την περίπτωση. γ. 'Αλλα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται ανάλογα πάντα με το είδος της ζητούμενης σύνταξης, είναι πιστοποιητικά γέννησης του αιτούντα και των παιδιών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εκδίδεται από τα Προξενεία), γάμου, θανάτου και σπουδών για παιδιά μεταξύ 18-24 ετών και ενδεχομένως ιατρικές γνωματεύσεις. δ. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει επιστρέψει στην Ελλάδα λίγο πριν συμπληρώσει το όριο ηλικίας για σύνταξη είτε από την Ελλάδα είτε από τις ΗΠΑ είτε και από τα δύο Κράτη μπορεί να απευθυνθεί για πληροφορίες στο:
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διεύθυνση Διεθνών ΣχέσεωνΚηφισίας 178, Χαλάνδριτηλ. 67 44 824 - 67 56 317
Πληρωμή συντάξεων στις ΗΠΑ Κάθε χώρα πληρώνει τις συντάξεις της ξεχωριστά। Η πληρωμή της ελληνικής σύνταξης γίνεται κάθε μήνα απευθείας στον δικαιούχο. Επίσης καταβάλλεται δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και επίδομα αδείας το μήνα Αύγουστο.Ενστάσεις Εφόσον δεν συμφωνεί ο ενδιαφερόμενος με την απόφαση που εκδόθηκε από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή από άλλο Ελληνικό φορέα έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στη απόφαση. Πληροφορίες για την ένσταση δίδονται από τα γραφεία Κοινωνικής Ασφάλειας ΗΠΑ ή από τους Ελληνικούς φορείς.Περίθαλψη ασθένειας των συνταξιούχων ΗΠΑ και των μελών οικογενείας τους που διαμένουν στην Ελλάδα α. Οι συνταξιούχοι ΗΠΑ (ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους) οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα και λαμβάνουν σύνταξη και από κάποιο ελληνικό Φορέα (π.χ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κ.λ.π.), έχουν δικαίωμα, οι ίδιοι και τα μέλη της οικογένειάς τους, για περίθαλψη ασθενείας σε είδος από τον αρμόδιο ελληνικό ασφαλιστικό φορέα με βάση την ελληνική σύνταξή τους. β. Οι συνταξιούχοι ΗΠΑ (Έλληνες ή ομογενείς) οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και οι οποίοι δεν λαμβάνουν ελληνική σύνταξη, έχουν δικαίωμα να ασφαλιστούν προαιρετικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την περίθαλψη ασθενείας σε είδος, σύμφωνα με τον νόμο 1276/82 άρθρο 11, καταβάλλοντας εισφορά ίση προς 8,5% του ποσού της σύνταξης ΗΠΑ μετά την μετατροπή του σε Ευρώ. Το ποσό της παραπάνω εισφοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί σε ποσό σύνταξης 520 Ευρώ αναπροσαρμοζόμενο κατ'έτος με το ποσό αύξησης των συντάξεων του ΙΚΑ. Έτσι το μικρότερο ποσό σύνταξης επί του οποίου υπολογίζεται η παραπάνω εισφορά 8,5% έχει διαμορφωθεί για το έτος 2007 σε 540, 80 Ευρώ. Η ασφάλιση αυτή γίνεται στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους με βάση τις εγκυκλίους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 109/82, 31/2006 και το Γεν έγγραφο Α30/472α /15-6-2007.
ΠΗΓΗ ΙΚΑ.ΤΕΑΜ


Copyright © 2001-2005 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΕΑΝ ΚΤΙΖΕΙΣ Η ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙΣ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

) Με την παράγραφο 9 του Ν.3232/2004 προβλέπεται η κατά 50% μείωση των συντελεστών υπολογισμού των κατ’ ελάχιστον απαιτούμενων ημερομισθίων επί των οποίων πρέπει να καταβληθούν εισφορές προς το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ στις περιπτώσεις επισκευών - μεταρρυθμίσεων και αντικατάστασης στέγης παλαιών οικιών σε δημοτικά, κοινοτικά διαμερίσματα και κοινότητες κάτω των 2000 κατοίκων. Στις ως άνω περιοχές έχει διαπιστωθεί ότι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών και τα μέλη της οικογένειας τους συμβάλλουν κατά κύριο λόγο με την προσωπική τους εργασία στην επισκευή της κατοικίας, με αποτέλεσμα να καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ για τα ημερομίσθια που προκύπτουν κάθε φορά βάσει των συντελεστών του αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης για τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα και τα οποία είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με τα πραγματοποιηθέντα από επαγγελματίες οικοδόμους για τις συγκεκριμένες εργασίες. 2) όταν οι τοιχοποιίες κατασκευάζονται με γυψοσανίδες μειώνονται οι εισφορές που αντιστοιχούν στις οικοδομικές εργασίες (τοιχοποιίες με τούβλα-επιχρίσματα) που δεν εκτελούνται. 3) Επίσης μειώνονται οι κατά το άρθρο 38 υπολογιζόμενες υποχρεωτικά καταβλητέες εισφορές, συνεπεία αποδεδειγμένης προσωπικής απασχόλησης του κυρίου του έργου και των πρώτου βαθμού συγγενών του, εφόσον είναι οικοδόμοι και απασχόλουνται σε εργασίες πρώτης μόνο κατοικίας, η οποία ανεγείρεται μετά από άδεια πολεοδομικού γραφείου ή άλλης δημόσιας αρχής και η επιφάνειά της είναι έως 150 τ.μ.Η προσωπική απασχόληση του οικοδόμου λαμβάνεται υπόψη για μεν την ειδικότητα του τεχνίτη, εφόσον αποδεδειγμένα έχει ασφαλιστεί, οποτεδήποτε, με τις διατάξεις του ίδιου κεφαλαίου για 100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας.Η μείωση των εισφορών λόγω προσωπικής απασχόλησης του κυρίου του έργου και των πρώτου βαθμού συγγενών του, δεν μπορεί να υπερβαίνει, κατά φάση, το 30% των κατά το άρθρο 38 υπολογιζόμενων ως υποχρεωτικά καταβλητέων εσιφορών.Ειδικά προκειμένου για εργασίες επαναχρωματισμών και μόνο γι' αυτές, αφενός δεν είναι απαραίτητη η ιδιότητα του οικοδόμου, αφετέρου δεν τίθεται περιορισμός συμμετοχής της προσωπικής απασχόλησης για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.Για τη μείωση του ποσού των εισφορών στις προαναφερόμενες περιπτώσεις απαιτείται η προσωπική απασχόληση του κυρίου του έργου και των πρώτου βαθμού συγγενών του να γνωστοποιείται στην υπηρεσία του Ιδρύματος πριν από την έναρξη της απασχόλησης. Δεν λαμβάνεται υπόψη κάθε εκ των υστέρων γνωστοποίηση προσωπικής απασχόλησης στην Υπηρεσία του Ιδρύματος

ΟΓΑ ΠΟΤΕ ΠΑΙΡΝΩ ΣΥΝΤΑΞΗ???


Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι ενιαίες και η σύνταξη χορηγείται σε ηλικία 65 ετών με 15 και άνω έτη ασφάλισης για άνδρες και γυναίκες. Για τη χορήγηση της κύριας σύνταξης υπάρχει μεταβατικό στάδιο με το οποίο αυξάνονται τα έτη ασφάλισης και μέχρι το 15ο για τη χορήγηση σύνταξης. Για όσους συνταξιοδοτηθούν το 2007 απαιτούνται 9 έτη ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης. Για όσους συνταξιοδοτηθούν το 2008 απαιτούνται 10 έτη κ.λπ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ο ΟΓΑ και μόνο αυτός χορηγεί σύνταξη και στους ανασφάλιστους υπερηλίκους, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Το ποσό της σύνταξης που χορηγεί ο ΟΓΑ υπολογίζεται με βάση τις ασφαλιστικές κατηγορίες όλης της περιόδου ασφάλισης και όχι μόνο των τελευταίων ετών. Ετσι, για κάποιον που θέλει να έχει καλύτερη σύνταξη συμφέρει η ασφάλιση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία και για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια.
Για τις μητέρες ασφαλισμένες του ΟΓΑ δεν υπάρχει καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης εκτός της περίπτωσης που έχουν ανάπηρα παιδιά σε ποσοστό 67% και άνω ή ανάπηρους συζύγους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Στις περιπτώσεις αυτές χορηγείται σύνταξη με 25 έτη ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Για την καταβολή της βασικής σύνταξης απαιτείται απασχόληση σε εργασίες για τις οποίες προβλέπεται ασφάλιση στον ΟΓΑ, για 25 έτη, μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας, ή 15ετούς ασφάλισης στον κλάδο κύριας και πρόσθετης ασφάλισης.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σύνταξη γήρατος1. Αίτηση - Δήλωση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ (κατατίθεται στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του αιτούντος - της αιτούσας).2. Φωτοαντίγραφο (επικυρωμένο) και των δύο όψεων του Δελτίου Ταυτότητας του αιτούντος - της αιτούσας, του/της συζύγου και των παιδιών, τα οποία έχουν ηλικία κάτω των 18 ετών και υποχρεούνται να έχουν ταυτότητα. Για τα παιδιά που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Δελτίου Ταυτότητας (ηλικία κάτω των 14 ετών), απαιτείται αντίγραφο ή απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.3. Βεβαίωση της Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής για την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος - της αιτούσας, στην οποία πρέπει να αναγράφεται και η χρονολογία τέλεσης του γάμου (ενσωματωμένη στο έντυπο αίτηση - δήλωση για σύνταξη).4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος (το έντυπο Ε1) και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της αρμόδιας Δημόσιας οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για τον φόρο εισοδήματος (οι έγγαμοι υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση), των ετών από το 2003 μέχρι του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης - δήλωσης για σύνταξη. Σε περίπτωση που δηλώνεται για πρώτη φορά εισόδημα προερχόμενο από την αγροτική οικονομία και δεν έχει εκδοθεί ακόμη από τη Δ.Ο.Υ. το εκκαθαριστικό σημείωμα, αντί αυτού θα υποβάλλεται ακριβές φωτοαντίγραφο του έντυπου Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος), συνοδευόμενο απαραιτήτως από Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος για την ακρίβεια των στοιχείων του αντιγράφου και για τη μη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωσή του θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.5. Βεβαίωση του Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α., για την απασχόληση του αιτούντος προσώπου (είναι ενσωματωμένη στο έντυπο αίτηση - δήλωση για σύνταξη).6. Για την απόδειξη της κατά κύριο επάγγελμα απασχόλησης στην αγροτική οικονομία, μπορούν επίσης να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:α. Βεβαίωση Συνεταιριστικής ή Επαγγελματικής Οργάνωσης από την οποία να προκύπτει η παράδοση ή η πώληση αγροτικών - κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και η ποσότητα αυτών.β. Βεβαίωση της Δ/νσης Γεωργίας ή της αρμόδιας Συνεταιριστικής ή Επαγγελματικής Οργάνωσης από την οποία να προκύπτουν οι κάθε είδους αγροτικές επιδοτήσεις που έλαβαν το ύψος αυτών, καθώς και η ποσότητα των προϊόντων ή ο αριθμός των δέντρων, των στρεμμάτων ή των ζώων για τα οποία επιδοτήθηκαν.γ. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει αν υπάρχει εγγραφή στα Μητρώα Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Ν. 2332/1995 και με ποια ιδιότητα (του αγρότη ή του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης).

KTIZEIΣ,ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙΣ ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ?ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΥπόχρεοι απογραφής: Ειδικά για τις οικοδομοτεχνικές εργασίες, ανάλογα αν πρόκειται για ιδιωτικό, έργο, υπόχρεος για την απογραφή του οικοδομοτεχνικού έργου είναι:
Ιδιωτικά έργα: Για τις οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται από τον κύριο του έργου ή με τη μεσολάβηση τρίτων προσώπων (εργολάβων, υπεργολάβων), ως εργοδότης θεωρείται ο κύριος του κτίσματος που ανεγείρεται, συμπληρώνεται, μεταρρυθμίζεται, επισκευάζεται ή κατεδαφίζεται.
Πότε υφίσταται η υποχρέωση απογραφής: Ο κύριος του έργου ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο υποχρεούται πριν από την έναρξη κάθε εργασίας να αναγγείλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την εκτέλεση του οικοδομικοτεχνικού έργου. .Τόπος απογραφής - Αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για τα οικοδομοτεχνικά έργα που απογράφονται από την 01/01/2002, το αρμόδιο Υποκατάστημα/ Παράρτημα ορίζεται ως εξής:
Για τα ιδιωτικά οικοδομικά , που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία, αρμόδιο για την απογραφή του έργου και την υποβολή της ΑΠΔ είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου εκτελείται το έργο.
Για τα δημόσια έργα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία με ενιαίο προϋπολογισμό, σε περισσότερες της μίας ασφαλιστικές περιοχές, αρμόδιο είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα στο οποίο ανήκει η έδρα του αναδόχου. . Η "Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου" συμπληρώνεται από τον εργοδότη και υποβάλλεται "εις διπλούν" στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος, συνοδευόμενη κατά περίπτωση από τα παρακάτω δικαιολογητικά :Ιδιωτικά οικοδομικά έργα:
Σημείωμα κατάθεσης εισφορών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας εις διπλούν.
Συμπληρωμένος πίνακας 1,2,3 (ανάλογα με το είδος των εργασιών) εις διπλούν.
Τίτλοι ιδιοκτησίας.
Ταυτότητα των κυρίων του έργου ή φωτοτυπία αυτής όταν η αναγγελία υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Τονίζεται ότι, με την υποβολή των πρώτων ΑΠΔ θα πρέπει να προσκομίζεται στην υπηρεσία η πρωτότυπη άδεια για επαλήθευση των στοιχείων με βάση τα οποία έγινε η απογραφή και φωτοτυπία αυτής για τον εργοδοτικό φάκελο.
Δήλωση του αναδόχου για την εκτέλεση των μη οικοδομικών εργασιών από εργοδότες που έχουν επαγγελματική στέγη (υπεργολάβους) ή από μόνιμο απασχολούμενο προσωπικό τους. Απόδοση Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΜΟΕ) Η εγγραφή του οικοδομοτεχνικού έργου στο Μητρώο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πραγματοποιείται άμεσα και αποδίδεται ο Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΜΟΕ) μέσω ειδικού εντύπου με τίτλο "Έντυπο Απόδοσης ΑΜΟΕ". Τέλος χορηγούνται στον νεοαπογραφέντα εργοδότη το έντυπο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ή η φόρμα του μαγνητικού μέσου υποβολής της ΑΠΔ, τα εγχειρίδια οδηγιών συμπλήρωσής της .
πηγη.ΙΚΑ

Κυριακή, 29 Ιουνίου 2008

ΠΑΩ ΝΑ ΟΚΩ ΜΙΑ ΟΥΤΑ


Κολυμβητές
Να κολυμπάτε πάντα με παρέα. Ποτέ μόνοι!
Περιμένετε να περάσουν 4 ώρες από το φαγητό για να κολυμπήσετε.
Τα οινοπνευματώδη ποτά και η κολύμβηση είναι επικίνδυνος συνδυασμός.
Μην κολυμπάτε όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές (ειδικά όταν βρέχει) και σε θάλασσα με μεγάλα κύματα ή ισχυρά ρεύματα.
Μην κάνετε βουτιές σε άγνωστα ή θολά νερά ή σε περιοχές με βράχια και πέτρες.
Στις οργανωμένες παραλίες, μην περνάτε τις σημαδούρες που ορίζουν τη ζώνη κολύμβησης, μην κολυμπάτε στα ανοιχτά, εκεί όπου περνάνε βάρκες ή ταχύπλοα.
Αν κάνετε υποβρύχιο ψάρεμα ή καταδύσεις, να χρησιμοποιείτε πάντα τον εξοπλισμό ασφαλείας (σημαδούρα με σημαιάκι) και να είστε οπωσδήποτε μαζί με έμπειρο ενήλικα.
Μη σπρώχνετε και μη βυθίζετε τους άλλους στο νερό.
Βγείτε από το νερό αν δεν νοιώθετε καλά, αν φοβάστε ή κρυώνετε.
Καλέστε για βοήθεια αν νοιώσετε κίνδυνο.
Αν κάποιος κινδυνεύει στο νερό βρείτε ένα αντικείμενο που επιπλέει και ρίχτε το κοντά του για να πιαστεί. Παράλληλα φωνάξτε για βοήθεια. Προσοχή μην πλησιάσετε το θύμα γιατί μπορεί να κινδυνέψετε και εσείς αν πιαστεί πάνω σας.
Έχετε μαζί σας, στην παραλία, στο αυτοκίνητο, στη βάρκα, το κουτί πρώτων βοηθειών
Μάθετε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και να θυμάστε το τηλέφωνο των πρώτων βοηθειών (166).

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

ENΕΡΓΕΙΑ
Αγώνα δρόμου,για την επίτευξη του στόχου του 20%της συμμέτοχης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,στο συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο,και τις μείωσης των εκπομπών αερίων,που έχει θέσει η ευρωπαϊκή επιτροπή μέχρι το 2020 ξεκίνησε το υπουργείο ανάπτυξης 1)από το 2013 καταργείται η δωρεάν κατανομή δικαιωματων εκπομπης διοξειδίου άνθρακα, όλοι οι παράγωγοι για κάθε τόνο co2 θα πληρώνουν,ανάλογα2)η εξοικονόμηση ενέργειας στο 20%.3) τα βιοκαύσιμα θα πρέπει να συμμετέχουν κατά 10%στις μεταφορες.Το υπουργείο χαρακτηρίζει ρεαλιστικό το στόχο αυτό,οι φορείς της αγοράς επισημαίνουν ότι με το σημερινό ρυθμό ανάπτυξης ο στόχος θα επιτευχθεί το 2050.Πάρα το γεγονός ότι για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές υπάρχει έντονο ενδιαφέρον η γραφειοκρατία και τα χωροταξικά εμπόδια δημιουργούν καθυστερισεις.ΤΑ φωτοβολταϊκά έχουν βαλτώσει,οι υπερβολικές απαιτήσεις της νομοθεσιας.αποθαρρυναν τους ενδιαφερομενους.Στο τομέα εξοικονομησης.μετα την καταδίκη μας από το ευρωπαϊκό δικαστήριο,ως συνήθως ,δημοσιεύθηκε ο νόμος για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ ΚΤΙΡΊΩΝ

Σάββατο, 28 Ιουνίου 2008

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΙΜΠΕΡΤΥΕτοιμάζεται να διασχίσει τον Ατλαντικό το τελευταίο λίμπερτι
«Μακρύ» φαίνεται να είναι το τελευταίο ταξίδι του ARTHUR M HUDDELL, του τελευταίου πλοίου, τύπου λίμπερτι, που δώρισε το αμερικανικό Κογκρέσο στην Ελλάδα, ώστε να μετατραπεί σε Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης. Παρόλο που ο σχετικός νόμος που επέτρεπε στο 65χρονο πλοίο να ρυμουλκηθεί στην Ελλάδα ψηφίστηκε , η ελληνική κυβέρνηση αρνήθηκε να επισπεύσει τη διαδικασία έως ότου να εξασφαλίσει αρκετά ιδιωτικά κεφάλαια.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Lloyd's List ο υπουργός κ। Γιώργος Βουλγαράκης ειδοποίησε με επιστολή του τον επικεφαλής του Υπουργείου Μεταφορών κ. Sean Connaughton ότι τα απαραίτητα μέτρα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έχουν δρομολογηθεί. Ο κ. Λεωνίδας Ραπτάκης, ο Ελληνοαμερικανός γερουσιαστής που έχει πρωτοστατήσει στην προσπάθεια να έρθει το τελευταίο λίμπερτι στην Ελλάδα, δήλωσε στην Lloyd's List ότι το μόνο που μένει είναι να εγκριθεί το τελικό επιχειρηματικό σχέδιο και ότι τωρα το καλοκαίρι το πλοίο να ξεκινήσει το ταξίδι του για την Ελλάδα.
Εκτιμάται ότι η όλη διαδικασία θα κοστίσει το λιγότερο 5 εκατ. δολάρια, ενώ έγινε γνωστό ότι ήδη έχουν δωρίσει μεγάλα ποσά εφοπλιστές .
Από τα 2.700 πλοία λίμπερτι που ναυπηγήθηκαν στο πλαίσιο του ναυπηγικού προγράμματος εκτάκτου ανάγκης μεταξύ 1941 και 1945 για να ενισχυθεί ο στόλος των ΗΠΑ κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μόνο 3 έχουν επιβιώσει. Τα δύο, το JOHN W BROWN και το JEREMIAH O'BRIAN, έχουν ήδη μετατραπεί σε μουσεία στηव् Aμερικη

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2008

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επαρχείο
22450 22216
22450 22950
info@eparxeio.com
Πολεοδομία
22450 22538
22450 22538
Poleodomia@eparxeio.com
Τμήμα Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
22450 22289
22450 22950
mailto:TmimaParagogikon@eparxeio.com
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
22450 29093
22450 29094
KEP@eparxeio.com
ΤμήμαΕποπτών Υγείας
22450 22016
22450 22950
Igeias@eparxeio.com
Διοικητικό Τμήμα
22450 22016
22450 22950
Eparxeio@eparxeio.com

ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΟΓΑ«Ενεργοποίηση τηλεφωνίας του ΟΓΑ μέσω δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ - Νέοι Τηλεφωνικοί αριθμοί για τον ΟΓΑ»
Ολοκληρώθηκε η σύνδεση του ΟΓΑ στην τηλεφωνία του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Το νέο τηλεφωνικό φάσμα του ΟΓΑ είναι το 213-1519100 έως 213-1519599. Με την ενεργοποίηση τηλεφωνίας του ΟΓΑ μέσω δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ο ΟΓΑ έχει δωρεάν τηλεφωνία πανελλαδικά με 3200 φορείς- υπηρεσίες περίπου, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο ίδιο δίκτυο. Το τηλεφωνικό κέντρο του ΟΓΑ απαντά πλέον και στο: "213-1519100".
Πλέον οι φορείς του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, οι ανταποκριτές του ΟΓΑ, οι πολίτες κ.λ.π. μπορούν να καλούν τους παραπάνω τηλεφωνικούς αριθμούς οι οποίοι είναι ήδη ενεργοί. Είναι σαφές ότι η κλήση από δημόσιο κτίριο ΣΥΖΕΥΞΙΣ προς το παραπάνω φάσμα, γίνεται ατελώς.
Σημειώνεται επίσης, ότι οι νέοι τηλεφωνικοί αριθμοί του ΟΓΑ "213-1519100 έως 213-1519599" έρχονται να αντικαταστήσουν μόνο το παλαιό τηλεφωνικό κέντρο 210- 3322100 έως 210-3322400 (που εξυπηρετεί όλες τις εσωτερικές γραμμές αρκεί κάποιος να αντικαταστήσει το 210-3322- με 213-1519- ενώ τα τελευταία 3 ψηφία παραμένουν ίδια για το προς κλήση τηλέφωνο). Οι λοιπές εξωτερικές γραμμές και τα ΦΑΞ της κεντρικής υπηρεσίας του ΟΓΑ της οδού Πατησίων 30 παραμένουν ως έχουν. Εντός των ημερών θα ενταχθούν στο δίκτυο και οι υπηρεσίες στο κτίριο της οδού Αβέρωφ 7.
Για την κοινότητα ΣΥΖΕΥΞΙΣ, στην οποία πλέον ανήκει και ο ΟΓΑ, η παραπάνω ενεργοποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί μεγάλο πλήθος τηλεφωνημάτων (σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και το 30%) ιδιαίτερα από Δήμους είναι προς τα κεντρικά του ΟΓΑ. Πλέον όλη αυτή η επικοινωνία γίνεται ατελώς. Για την υιοθέτηση της νέας υπηρεσίας από τους συναλλασσόμενους με τον ΟΓΑ θα ενημερωθούν οι ανταποκριτές με τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του ΟΓΑ κατά αντικείμενο.
ΠΗΓΗ. Γραφείο Διοίκησης ΟΓΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΓΑ ,ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ?Ο ΟΓΑ ιδρύθηκε το έτος 1961 με το βασικό νόμο 4169 με σκοπό κατ΄ αρχήν τη χορήγηση παροχών συντάξεων γήρατος - χηρείας και την παροχή ιατρικής περίθαλψης στον αγροτικό πληθυσμό της χώρας. H εξέλιξή του από το 1961 έως το 1997, χαρακτηρίζεται από την ενδυνάμωση της ασφαλιστικής του προστασίας κυρίως με προσθήκη παροχών όπως σύνταξη αναπηρίας, φαρμακευτική περίθαλψη κ.α.
Το 1998 ο ΟΓΑ μετετράπη σε ταμείο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (Ν. 2458/97) και παρέχει ευρύ και πλήρες φάσμα ασφαλιστικής προστασίας. Θεσμοθετήθηκε μεταβατική περίοδος έως το 2026 κατά την οποία συνυπάρχει το παλαιό και νέο ασφαλιστικό καθεστώς. Η μετάβαση από το παλαιό στο νέο προβλέπεται ομαλή και χωρίς απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του νέου ΟΓΑ είναι:
1. Η ανταποδοτικότητα.
2. Η αναδιανεμητική οικονομική λειτουργία του (κρατική συμμετοχή).
3. Η ομαλή ανάπτυξη και μετάβασή του από το παλαιό στο νέο ασφαλιστικό καθεστώς και
4. Η βιωσιμότητά του.
Σήμερα ο ΟΓΑ παρέχει τις εξής Υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους του:
Ασφάλιση
Συντάξεις
Υγειονομική Περίθαλψη
Φαρμακευτική Περίθαλψη
Διακρατικές Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Πολυτεκνικά επιδόματα
Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (8/ήμερες διακοπές, εκδρομικό

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2008

ΕΝΑΣ ΑΔΟΞΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ


Το τέλος αυτής της ιστορίας άρχισε να έρχεται με το γραμμόφωνο και το ραδιόφωνο, η δε χαριστική βολή δόθηκε από το δικτάτορα Μεταξά και τον αρχηγό της αστυνομίας Παπαβραμίδη, οι οποίοι τις κυνήγησαν μαζί με τα κουτσαβάκια, τα μουστάκια και τα μανίκια, κατατάσσοντάς τες μαζί με το ρεμπέτικο στις δραστηριότητες του υποκόσμου.
Πέθανε άδοξα γιατί μετά από 70 χρόνια μεγαλείου έχει ξεχασθεί ολότελα και το χειρότερο, πολλοί τη θυμούνται σα μέσο ζητιανιάς, πόσο μάλλον που πολλές από αυτές που κυκλοφορούν στους δρόμους είναι “μαϊμούδες” (ξύλινα κουτιά με κασετόφωνα.
Σήμερα υπάρχουν περίπου 200 στη Ελλάδα, οι περισσότερες από τις οποίες είναι εκτός λειτουργίας και χρειάζονται πλήρη ανακατασκευή. Η τελευταία κατασκευάσθηκε το 1935 από τον Πολύκαρπο. Οι τελευταίες στάμπες από τον Αρμάο (εγγονό του πρώτου Αρμάο) τη δεκαετία του 1970 και από τον Τσιώνη μέχρι πρόσφατα. Από τον Ιανουάριο του 1995 κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου καινούργιες λατέρνες, συνοδευόμενες από καινούργιους κυλίνδρους, στο εργαστήριο του Πάνου Ιωαννίδη.
Γίνεται προσπάθεια για βελτίωση ακουστική, τεχνική και αισθητική του οργάνου και παράλληλα ξεκίνησε μια καμπάνια για καταγραφή και ηχογράφηση όσων παλιών κυλίνδρων έχουν μείνει -με σκοπό την επανέκδοση σε CD- που αποτελούν μοναδική πολιτιστική κληρονομιά. Τέλος, γίνεται έρευνα για περισσότερα στοιχεία και προσπάθεια για δημιουργία μικρού μουσείου .Ο πρώτος καινούργιος κύλινδρος για να αποκρυπτογραφηθεί, να σπάσει ο κώδικας των παλιών Σταμπαδόρων και να τελειοποιηθεί χρειάσθηκε πάνω από 5000 ώρες δουλειάς. Δεν υπήρχαν αρχεία, παρτιτούρες, εργαλεία, μήτρες, οδηγίες… τίποτα. Για τα 9 τραγούδια του καρφώθηκαν 7000 καρφιά.
Η λατέρνα έζησε πολύ περισσότερο στους Έλληνες- κράτησε πιο πολλά χρόνια, έγιναν χιλιάδες όργανα, γράφτηκε άφθονη μουσική, χρησιμοποιήθηκε και αγαπήθηκε περισσότερο από ότι στην Ευρώπη। Μπορούμε, λοιπόν, δίκαια να τη θεωρούμε σε ένα μεγάλο βαθμό και σαν ελληνικό παραδοσιακό όργανο, με πολύ έντονα ρυθμικό χαρακτήρα , που ταιριάζει απόλυτα με χορό και τραγούδι και προβάλει τέλεια τον λιτό, αφαιρετικό και τόσο ώριμο χαρακτήρα της ελληνικής μουσικής παράδοσης.
ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΧΩΣ ΟΝΟΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΕΡΝΑΣΗ ιστορία της λατέρνας (la torno=αυτό που γυρίζει) χάνεται στο χρόνο. Απόγονος μιας ολόκληρης κληρονομιάς αυτομάτων οργάνων, σε μια κοινωνία όπου οι κατασκευαστές χαίρονταν την αίγλη και την εκτίμηση της άρχουσας τάξης. Ιστορικά είναι από τα πιο θαυμαστά τεχνολογικά επιτεύγματα του ανθρώπου. Έχουν αναφερθεί αυτόματες μουσικές κατασκευές από τον Ήρωνα (1ος αιώνας π.Χ.), από αυτόματα οργανέτα που δωρίσθηκαν σε αυτοκράτορες του Βυζαντίου και Χαλίφηδες της Βαγδάτης, μέχρι τις πρώτες αξιόπιστες καταγραφές του Μεσαίωνα. Οι πύλες των τειχών του Salsburg άνοιγαν την ανατολή του ήλιου με τη συνοδεία μιας μεγάλης λατέρνας, το 1504.
Γνωρίζουμε ότι από το 1650 και μετά υπήρχε κατασκευαστικός οργασμός σε ένα κόσμο μουσικών μηχανών που ξεπερνούσε κάθε φαντασία: μηχανικά πουλιά σε κλουβιά που κελαηδούσαν με καταπληκτική ζωντάνια και ήχους, μουσικοί – μηχανές που με πολύπλοκους μοχλούς κουνούσαν τα δάχτυλά τους επάνω σε τσέμπαλα, ρολόγια που με συνοδεία μουσικής από κυλίνδρους και χτένες έβγαζαν ολόκληρη παράσταση χορευτών πάνω από τους δείκτες τους, μηχανικοί μάγοι που έριχναν τα ζάρια ή τα χαρτιά σύμφωνα με το ρυθμό της μουσικής, μουσικά ποτήρια που συνόδευαν τον πότη με μουσική κάθε φορά που σήκωνε το ποτήρι…
Όλη αυτή η γοητευτική και πλούσια σε ιδέες εποχή καταστάλαξε σε τρία κυρίως κατασκευάσματα από τρεις διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης, τα οποία πλέον είχαν σκοπό να μεταφέρουν τη μουσική μακριά από τους ευγενείς και τους αυτοκράτορες, στις πλατιές μάζες και τον πολύ κόσμο: αυτό έγινε στις αρχές του 1800 με το οργανέτο (barrel organ) στο Μαύρο δάσος της Βαυαρίας, με το μουσικό κουτί (music box) στα ορεινά χωριά της Ελβετίας και με τη γνωστή λατέρνα (barrel piano) στην Αγγλία. Και τα τρία αυτά είδη χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία του κυλίνδρου με καρφιά, όπου κάθε καρφί ήταν μια νότα. Η διαφορά τους όμως ήταν στο τρόπο αναπαραγωγής του ήχου:
- Αρμόνιο για το οργανέτο- Μεταλλική χτένα για το μουσικό κουτί- Πιάνο για τη λατέρνα
Η πρώτη λατέρνα κατασκευάστηκε το 1808 από έναν κατασκευαστή πιάνων στο Bristol της Αγγλίας, ο οποίος έβγαλε τα πλήκτρα και τα αντικατέστησε με έναν κύλινδρο με καρφιά. Κυκλοφόρησε στο Βέλγιο, στη Γαλλία, Βόρεια Ιταλία και στις Ανατολικές Πολιτείες της Αμερικής. Είχε μια εκρηκτική εξάπλωση, ειδικά στις Ελληνικές παροικίες και κέντρα, δηλαδή στη Κωνσταντινούπολη, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, Σμύρνη, Βουκουρέστι κ.λπ., με τεχνίτες Έλληνες Ορθόδοξους και καθολικούς και αρκετούς Αρμένιους, που έγραψαν Ελληνική και Ευρωπαϊκή μουσική.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ


η δημοκρατικη .


εκδότης-ιδιοκτήτης της εφημερίδας, Βασίλης Δ. Αθανασίου, γεννήθηκε στη Ρόδο το 1942. Είναι διδάκτωρ Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών επιστημών. Ομιλεί απταίστως τη γερμανική και πολύ καλά αγγλικά, γαλλικά και σουηδικά.Η εφημερίδα εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 1982 με λινοτυπία. Τον Φεβρουάριο του 1995 εισήγαγε τη νέα τεχνολογία. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός της εφημερίδας είναι ιδιοκτησία του εκδότη.Εκδίδεται καθημερινά πλην Δευτέρας σε μικρό σχήμα και σε 40 σελίδες έγχρωμη.Η εφημερίδα, η οποία είναι ανεξάρτητη, παρέχει αντικειμενική ενημέρωση επί τοπικών, εθνικών και διεθνών θεμάτων και επί των βασικών στόχων της είναι η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη των νησιών, ιδιαιτέρως στον τομέα του τουρισμού. Προς τον σκοπό αυτό μάλιστα διαθέτει επί καθημερινής βάσεως ειδικές σελίδες.Γενικά η εφημερίδα αποτελεί τον ουσιαστικό εκφραστή των αναζητήσεων και των προβληματισμών των τοπικών κοινωνιώνΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Θεμ. Σοφούλη 77 85100 ΡΟΔΟΣΤΗΛ: 22410 28728-37500-76655-34722FAX: 22410 37333E-MAIL:mailto:info@dimokratiki.gr

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008

ΠΟΣΑ ΠΑΛΙ ΘΑ ΑΡΠΑΞΟΥ?Ολοι όσοι στοιχειοθετούν «δικαίωμα» επί ακίνητου περιουσιακού στοιχείου που κτηματογραφείται υποχρεούνται στην καταβολή εφάπαξ πάγιου τέλους 35 ευρώ, ανά δικαίωμα. Εάν, δηλαδή, ένα ζευγάρι έχει στην κατοχή του ένα σπίτι εξ αδιαιρέτου, το εφάπαξ πάγιο τέλος των 35 ευρώ το καταβάλλουν και οι δύο, αφού το συγκεκριμένο τέλος δεν αφορά το ακίνητο, αλλά τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαιώματα επ' αυτού (του ακινήτου). Για δικαιώματα σε χώρους στάθμευσης και αποθήκες που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, το πάγιο τέλος είναι 20 ευρώ, ενώ στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα σε περισσότερα του ενός ακίνητα, καταβάλλουν εφάπαξ πάγιο τέλος για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών.
Η δεύτερη καταβολή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης. Οι «κύριοι» ή οι «επικαρπωτές» των δικαιωμάτων θα κληθούν να καταβάλουν το ανταποδοτικό τέλος κτηματογράφησης, που είναι αναλογικό και καθορίζεται σε ποσοστό ένα τοις χιλίοις επί της αξίας του δικαιώματος, αφού αφαιρεθούν οι πρώτες είκοσι χιλιάδες ευρώ.
Η αξία του δικαιώματος καθορίζεται με βάση την αντικειμενική του αξία (τιμή ζώνης ακινήτου) και όπου δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες, ο υπολογισμός γίνεται με βάση την, κατά τη φορολογική νομοθεσία, αξία του. Και στις δύο, ωστόσο, περιπτώσεις (της ύπαρξης ή μη αντικειμενικών αξιών) και εφόσον πρόκειται για κτίσμα, στον καθορισμό της αξίας του συνυπολογίζονται και οι οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες, η παλαιότητα του κτίσματος (χρόνος ανέγερσης) και ο όροφος. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το ύψος του ανταποδοτικού τέλους κτηματογράφησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 900 ευρώ.
Ο τρόπος είσπραξης των τελών κτηματογράφησης καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ και η προθεσμία καταβολής του δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο μηνών και αρχίζει να «τρέχει» από την ημερομηνία ειδοποίησης του οφειλέτη, από τον ΟΚΧΕ.
Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία, το τέλος προσαυξάνεται κατά 20% για τις πρώτες δεκαπέντε ημέρες καθυστέρησης και εάν ο οφειλέτης εξακολουθεί να μην το καταβάλλει, το ποσόν διπλασιάζεται χωρίς να ισχύει το ανώτατο καθορισθέν όριο των 900 ευρώ.
Οσοι αμέλησαν το Κτηματολόγιο μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμη δήλωση πληρώνοντας πρόστιμο, το οποίο θα κυμαίνεται μεταξύ 100 - 1.500 ευρώ, ανάλογα με το χρόνο υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.

ΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΕΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ?Τα Κτηματολογικά Γραφεία αναλαμβάνουν την λειτουργία του Κτηματολογίου αντικαθιστώντας τα Υποθηκοφυλακεία. Στην μεταβατική περιόδο τα Υποθηκοφυλακεία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία της κτηματογράφησης μιάς περιοχής αρχίζουν να λειτουργούν ως μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία για την περιοχή αυτή. Σε μόνιμη βάση στο μέλλον θα δημιουργηθούν τα οριστικά Κτηματολογικά Γραφεία.
Λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων:
Η διαχείριση της πληροφορίας γίνεται πλέον κτηματοκεντρικά, δηλαδή με βάση τα ακίνητα και όχι με βάση τους δικαιούχους των δικαιωμάτων, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Με τον τρόπο αυτό απλοποιείται η διαδικασία έρευνας των δικαιωμάτων επί των ακινήτων, αφού μπορεί να γίνεται είτε με τον Κωδικό του ακινήτου (ΚΑΕΚ) είτε με την ταχυδρομική διεύθυνση του ακινήτου.Όλη η νομική πληροφορία που αφορά ένα ακίνητο αποτυπώνεται σε ένα και μόνο κτηματολογικό φύλλο, το οποίο περιέχει όλες τις πληροφορίες που είχαν τα παλιά και δύσχρηστα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων.Το όλο σύστημα λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων είναι μηχανογραφημένο ώστε να παρέχει τη δυνατότητα απλοποίησης των συναλλαγών και άμεσης έκδοσης των χορηγούμενων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.Τηρείται για πρώτη φορά ενιαίο κτηματολογικό διάγραμμα σε επίπεδο χώρας που παρέχει τεχνική (χωρική) πληροφορία για τα ακίνητα, δηλ. θέση, όρια, εμβαδόν και μοναδικό κωδικό αριθμό (ΚΑΕΚ) για κάθε ακίνητο.Τα χορηγούμενα Κτηματολογικά Φύλλα αποτυπώνουν όλη τη νομική πληροφορία που αντιστοιχεί σε περισσότερα παλαιότερα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος για τον πολίτη π.χ. το Κτηματολογικό Φύλλο του ακινήτου περιέχει τη νομική πληροφορία που αντιστοιχεί στα εκδιδόμενα από το Υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικά: ιδιοκτησίες, βαρών, διεκδικήσεων, τροπής προσημείωσης σε υποθήκη, διαγραφής εγγεγραμμένης αγωγής, εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης και άρσης κατάσχεσης.Κατοχυρώνει και προστατεύει τα εμπράγματα δικαιώματα επι των ακινήτων διότι απαγορεύεται η καταχώρηση κάθε είδους μεταβιβαστικών πράξεων όταν δεν έχει συμβληθεί στην πράξη αυτή ο καταχωρημένος κύριος του ακινήτου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ?

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής των νομικών, τεχνικών και άλλων πρόσθετων πληροφοριών των ακινήτων και των δικαιωμάτων επι αυτών,οι οποίες πληροφορίες τηρούνται με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου. Η σύνταξη του αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα. Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι θεμελιώδες έργο για την Ελλάδα με το οποίο, μεταξύ των άλλων, επιτυγχάνεται : Οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών Αμετάκλητη οριοθέτηση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας, των δασών και του αιγιαλού Περιορισμός της γραφειοκρατίας και απλοποίηση των διαδικασιών στις μεταβιβάσεις της ακίνητης περιουσίας Ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας στις μεταβιβάσεις της ακίνητης περιουσίας. Βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος με περιορισμό των καταπατήσεων και της αυθαιρεσίας,

Κυριακή, 22 Ιουνίου 2008

ΕΑΚΑΣΕ ΣΕ ΤΟ ΦΙΙ?Στη χώρα μας το μοναδικό δηλητηριώδες είδος φιδιού είναι η έχιδνα ή οχιά. Το δηλητήριο της έχιδνας είναι κυτταρολυτικού τύπου και προκαλεί σημαντική κυτταρική βλάβη , η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια νεφρική , αναπνευστική και καρδιολογική δυσλειτουργία , όπως επίσης και διαταραχή των αιμοστατικών μηχανισμών του οργανισμού με πηκτικές ανωμαλίες. Υπάρχει και μία κατηγορία φιδιών , τα κοραλιοειδή (coral snakes), που έχουν δηλητήριο με νευροτοξικές ιδιότητες. Τα φίδια αυτά είναι άγνωστα στην Ελλάδα.
Συμπτώματα:
Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων εξαρτάται από την ποσότητα του δηλητηρίου που έχει εγχυθεί. Πρήξιμο και έντονος καυστικός πόνος γύρω από το δήγμα. Ερύθημα γύρω από το τραύμα. Αιμωδία και αργότερα παράλυση του δαγκωμένου άκρου. Ναυτία και εμετός Ασθενικός σφυγμός, χαμηλή αρτηριακή πίεση, αδυναμία. Αιμωδία της γλώσσας και του στόματος. Μαζική εφίδρωση. Πυρετός με ή χωρίς ρίγος. Μυικός τρόμος. Σπασμοί. Διπλωπία. Πονοκέφαλος. ΚΟΦΤΈ ΝΑ ΟΥ ΜΕ ΠΟΥ ΘΑ ΟΚΟΜΕ ΤΏΡΑ

में ΜΕ ΚΥΝΗΟΥ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ,& ΣΦΗΚΕΣ

Λέγοντας δήγματα εντόμων θα εννοούμε τόσο τα τσιμπήματα , όσο και τα κεντρίσματα από αυτά.
Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν εκατοντάδες είδη εντόμων των οποίων τα δήγματαπροκαλούν πρόβλημα και οι επιστημονικές ταξινομήσεις αυτών είναι αρκετά δύσκολες (υπάρχει ολόκληρος κλάδος που ονομάζεται Ιατρική Εντομολογία), θα απλοποιήσουμε την κατάσταση διαχωρίζοντας τα έντομα σε δηλητηριώδη και μη δηλητηριώδη.
Δηλητηριώδη: Μέλισσες , σφήκες , σβούροι και άλλα ., σκορπιοί κλπ. Δεν υπάρχουν αράχνες με δηλητήριο στη χώρα μας. Επίσης δηλητηριώδεις σκορπιοί με νευροτοξικά δηλητήρια (π.χ black death scorpion είναι απόντες από την ελληνική πανίδα.
Μη δηλητηριώδη: Σκνίπες , κουνούπια , βδέλλες , ψύλλοι , ψείρες , κοριοί , τα ακάρεα της ψώρας κλπ.
Το έντομο με κεντρί προσβάλλει τα θηλαστικά και τον άνθρωπο στα πλαίσια αμυντικής αντίδρασης. Το κεντρί απελευθερώνει επώδυνο δηλητήριο στο σώμα του εχθρού με στόχο την απομάκρυνσή του. Στη μέλισσα μάλιστα , το κεντρί αποτελεί μέρος του εντερικού σωλήνα της με αποτέλεσμα να πεθαίνει μετά το δήγμα (θυσιάζεται για το γενικό καλό της κυψέλης!).
Αντίθετα τα κουνούπια και τα άλλα αιματοφάγα έντομα τσιμπώντας μας απελευθερώνουν τοπικά σάλιο με αντιπηκτική ουσία με σκοπό να τραφούν και να ζήσουν από το αίμα μας.
Χαρακτήρες δήγματος εντόμων
Συμπτώματα
Δηλητήριο(κεντρί)
Χωρίς δηλητήριο
Κνησμός
Μερικές φορές
Πάντα (έντονος)
Πόνος
Πάντα (έντονος)
Μη συνήθης
Αναφυλαξία
Συνήθης
Σπάνια
Ερυθρότητα
Πάντα-Μπορεί να γενικευθεί
Ελαφριά/απούσα

Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2008

ΕΧΕΙΣ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ...........ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩΑυτοκίνητο ατελώς σε πολύτεκνους και τρίτεκνους
Όροι και προϋποθέσεις για την παράδοση αυτοκινήτων σε πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα, με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.Αρθρο 1ΔικαιούχοιΔικαιούχοι απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης είναι:1. Οι πολύτεκνοι γονείς των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 3220/2004.2. Οι γονείς με τρία τέκνα, όπως αυτοί ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3454/2006:α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.β) Ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς.γ) Πολίτες Κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.δ) Πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων Ελληνικής υπηκοότητας.3. Η προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις απαλλαγή παρέχεται για μία μόνο φορά και για ένα αυτοκίνητο ανά οικογένεια.Αρθρο 2Υποβαλλόμενα δικαιολογητικάΓια τη χορήγηση της απαλλαγής στις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων προσώπων υποβάλλονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή:1. Από τους δικαιούχους της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας:α. Αίτηση – δήλωση στην οποία αναγράφονται:− Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους.− Η υπηκοότητα του πατέρα και της μητέρας.− Ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αμφοτέρων των γονέων.β. Πιστοποιητικό ή απόσπασμα Δημοτολογίου για την οικογενειακή κατάσταση, εκδιδόμενο από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας, στα Δημοτολόγια όπου είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια. Από το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη ζωή τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα.γ. Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων.δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολύτεκνους γονείς ή τους γονείς με τρία τέκνα, ούτε έχουν στην κατοχή τους άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχουν παραλάβει βάσει λοιπών διατάξεων ατελείας και ότι το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπική και οικογενειακή χρήση και δεν θα μεταβιβαστεί ούτε παραχωρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση του, πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την παραλαβή του.2. Από τους δικαιούχους της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας, θα υποβάλλονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:α. Αίτηση – δήλωση στην οποία αναγράφονται:− Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους.− Η υπηκοότητα του πατέρα και της μητέρας.Σε περίπτωση αλλοδαπής υπηκοότητας θα αναγράφεται, αν πρόκειται για Έλληνες, το γένος.− Ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αμφοτέρων των γονέων.Αν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας, αναγράφεται ο αριθμός του διαβατηρίου ή της υπηρεσιακής ταυτότητας ή του Δελτίου Κέντρου Αλλοδαπών.β. Από τους δικαιούχους της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 1, πλέον της αίτησης − δήλωσης της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου, θα υποβάλλονται:− Πιστοποιητικό ή απόσπασμα Δημοτολογίου για την οικογενειακή κατάσταση, εκδιδόμενο από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας, στα Δημοτολόγια όπου είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια. Από το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη ζωή τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα.− Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, όπως στην παράγραφο 1δ του άρθρου 2 της παρούσας.γ. Από τους δικαιούχους των περιπτώσεων β), γ) καιδ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1, πλέον της Αίτησης-δήλωσης της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου, θα υποβάλλονται:− Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδιδόμενο από την αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας τους, με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο, από το οποίο προκύπτει ότι έχουν στη ζωή τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρέπει να προσκομίζεται κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, από το οποίο να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι έχουν τρία (3) ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα τέκνα.− Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως στην παράγραφο 1δ του άρθρου 2 της παρούσας.− Τίτλο διαμονής εκδιδόμενο από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών, από το οποίο αποδεικνύεται η μόνιμη διαμονή στη χώρα, προκειμένου για ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς.Ως τίτλοι διαμονής δύναται να προσκομίζονται: το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, ή Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου, ή Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού.− Νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Διαμονής, προκειμένου για πολίτες των Κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.− Δελτίο Διαμονής ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής, προκειμένου για πολίτες άλλων Κρατών (εκτός Ε.Ε.), που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 3220/2004 και του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 ως προστατευόμενα νοούνται τα τέκνα:− που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,− που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και− τα ανάπηρα τέκνα, για τα οποία η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Νομαρχίας, έχει γνωματεύσει ποσοστά αναπηρίας εξήντα επτά (67%) και άνω, ηλικίας από τεσσάρων (4) ετών και άνω, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες ατόμων που δικαιούνται να παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.Η φοίτηση στα ανωτέρω εκπαιδευτικά ιδρύματα και η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων αποδεικνύονται με την προσκόμιση βεβαίωσης από το εκπαιδευτικό ίδρυμα και τη στρατιωτική υπηρεσία αντίστοιχα.Η αναπηρία των τέκνων αποδεικνύεται με την προσκόμιση Γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας του τόπου κατοικίας τους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ


Οδηγός προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολίαΠεριορίστε την έκθεση στον ήλιο τις ώρες που η ακτινοβολία του είναι ισχυρότερη, δηλ। 10πμ - 4μμ।Φοράτε καπέλα και μπλουζάκια με μακρύ μανίκι όταν είστε έξω στον ήλιο. Διαλέγετε εφαρμοστά υφάσματα για μεγαλύτερη προστασία από τις ακτίνες του ήλιου. Πάντα να ξαναβάζετε το αντιηλιακό όταν βγαίνετε από το νερό κι ας ισχυρίζεται ο κατασκευαστής ότι το αντιηλιακό είναι αδιάβροχο.Χρησιμοποιείτε το ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε σε μεγάλο υψόμετρο και ασχολείστε με δραστηριότητες όπως ορειβασία, σκι ή πεζοπορία.Μη ξεγελιέστε από μια συννεφιασμένη ή και βροχερή μέρα, οι ακτίνες του ήλιου είναι και τότε επιβλαβείς. Ιδιαίτερα τα άτομα που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για την εμφάνιση μελλοντικά καρκίνου του δέρματος, πρέπει να βάζουν καθημερινά αντιηλιακό. Ομάδες υψηλού κινδύνου είναι οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους, οι αγρότες, οι ανοιχτόχρωμοι κ.ά.Εάν εμφανιστεί αλλεργική αντίδραση από το αντιηλιακό (ερυθρότητα, κνησμός ή τσούξιμο στο δέρμα), σταματήστε το αμέσως και επισκεφτείτε τον δερματολόγο σας. Προσοχή στις αντανακλώσες επιφάνειες! Η άμμος, το χιόνι, το νερό της θάλασσας, αντανακλούν την ακτινοβολία του ηλίου. Έτσι, το να κάθεστε στη σκιά μιας ομπρέλας ή ενός δένδρου, δεν είναι επαρκής προστασία. Μεγάλη προσοχή στα ΠΑΙΔΙΑ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ.Εκπαιδεύστε τα παιδιά σας στη χρήση αντιηλιακώνΓνωρίζουμε ότι τα ανθεκτικά στο νερό (water-resistant) αντιηλιακά είναι καλά για 40' κολυμβήσεως, ενώ τα αδιάβροχα (waterproof) είναι αποτελεσματικά για 80' περίπου.ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ:ΑΠΛΩΝΕΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟ (ανεξαρτήτως του δείκτη), ΚΑΘΕ ΩΡΑ και ΑΚΟΜΑ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΑΝ ΜΠΑΙΝΟΒΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΝΕΡΟ. Πηγη ΕΚΑΒ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.................ΕΡΕ ΖΗΜΕΝΣ


Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιάννης Βαληνάκης, επεσήμανε τα εξής: «Η επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αλέξανδρου Κοντού αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την ουσιαστική παρέμβασή της στην επίλυση των προβλημάτων των ακριτικών περιοχών της χώρας. Πλέον, μπορούμε να πούμε ότι η λίστα των προβλημάτων θα αρχίζει να μικραίνει και όχι να μεγαλώνει, και εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε ουσιαστικές και έμπρακτες λύσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο».
Χαράς Ευαγγέλια πρέπει να αισθάνονται οι Κασιώτες, αυτή η λεγόμενη παρέμβαση θα είναι
ουσιαστική,βεβαίως η λίστα των προβλημάτων θα μικραίνει πάντα,αφού και ο μόνιμος
πληθυσμός θα μειώνεται λόγω άρτιας περίθαλψης, μείωση θέσεων εργασειας.ΚΕΠ,Μη
διορισμού αρχαιοφύλακα, με εφοπλιστική Ελευθερία στις τιμές των πλοίων,............................
ΜΗΝ ΦΩΝΆΖΕΤΑΙ ΕΙ ΝΑΙ ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΠΑ ΝΙΑ ΤΟΥ ΛΑ ΟΥ

ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ


Την Δευτέρα 16 Ιουνίου 2008 η Θεατρική Ομάδα της Αδελφότητας ΚρητώνΡόδου «Ο Ψηλορείτης» παρουσίασε το θεατρικό έργο «…….. και καλά Ξεμπερδέματα» στο Κέντρο Νεότητας του νησιού μας. Ένα έργο που εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αιγαίου «Το Θέατρο ταξιδεύει» και επιχορηγήθηκε από την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου Πρόεδρος της Αδελφότητας και Συγγραφέας του θεατρικού έργου κ. Ιωάννης Νιωτάκης, μαζί με την ομάδα του, κατάφεραν να σκορπίσουν το γέλιο, την χαρά, και τον ενθουσιασμό στους 250 περίπου συμπατριώτες μας, που έζησαν μία βραδιά διαφορετική από τις άλλες.


Ωραίος πράγματι ο τίτλος του θεατρικού έργου των σύντεκνων,ας το δει και ο πατριώτης


τους πρόεδρος των κτηνοτρόφων,και ας καταλάβει μερικά ,από τους ηθοποιούς ,καιρός


είναι να παψη εστω και αργά τους θεατρινισμόυς για τις ελληνοποιήσεις των τουρκικών


προβάτων,εμείς θα του ευχηθούμε πάντως ολόψυχα άντε μεαλε.............και καλά ξεμπερδέματα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ << ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ >>Τηλ 2109416388
Η "Δ.Ε.Π.Κ.Α." έχει αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" από το Δήμο Καλλιθέας σε συνεργασία με το Α΄ ΚΑΠΗ Καλλιθέας. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ηλικιωμένα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες και έχει βρει την ανταπόκριση των πολιτών.

Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2008

ΤΗ ΔΡΟΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙΣ


ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ οικολογικου ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΎ
1/4 γρ. σαφράνι - 1 φλιτζάνι μέλι - 1 λίτρο παγωμένο νερό - 3-4 φέτες λεμόνι - 5-6 φέτες πορτοκάλι - 2 κουταλιές χυμό λεμόνι - 3-4 κλωνάρια δυόσμο Βάλτε 1/4 του γραμμαρίου σαφράνι μέσα σε μια σασκα καυτό νερό και αφήστε το μερικές ώρες. Μετά βάλτε το σε ένα μεαλο γυάλινο μαστραπα, προσθέστε μια σασκα κασιωτικο θυμαρίσιο , μέλι και ένα λίτρο παγωμένο νερό. Ανακατέψτε να διαλυθεί το μέλι και δοκιμάστε αν είναι γλυκό οσο θέλετε. Προσθέστε νερό ή μέλι για να το προσαρμόστε στη γεύση σας. Κόψτε 3-4 φέτες από λεμόνι με το φλούδι τους και 5-6 φέτες πορτοκάλι , επίσης με το φλούδι, και βάλτε τα στο μαστραπα Βάλτε επίσης δύο κουταλιές φρέσκο χυμό λεμονιού, και παγάκια. Ξεπλύντε 3-4 κλωνάρια δυόσμο και βάλτε τα στα ποτηρια και σερβιρετε

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ...............ΚΑΨΑ ,ΚΑΨΑ


Τις ημέρες του καύσωνα πρέπει να φροντίζετε:
να μην κυκλοφορείτε στον καυτό ήλιο,
να μην καταπονείστε σωματικά,
να παραμένετε σε σκιερό, δροσερό και αεριζόμενο με ανεμιστήρες ή κλιματιζόμενο μέρος.
Τα ρούχα θα πρέπει να είναι ελαφρά, ευρύχωρα και ανοιχτού χρώματος,
το δε κεφάλι να είναι καλυμμένο με κατάλληλο καπέλο
και τα μάτια να προστατεύονται με κατάλληλα γυαλιά από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου.
Η κατανάλωση άφθονου δροσερού ή κρύου νερού θεωρείται επιβεβλημένη,
απαιτείται η κατανάλωση πολλών υγρών,
όχι όμως οινοπνευματωδών ποτών.
Τα φαγητά ενδείκνυνται να είναι όσο γίνεται πιο ελαφρά.
Επίσης, καλό είναι να γίνονται συχνά ντους με δροσερό νερό,
ενώ το κολύμπι στη θάλασσα πρέπει να γίνεται μόνο για τη δροσιά και όχι για άσκηση.
Πηγη ΕΚΑΒ

ΒΟΥΑ ΠΙΟ................ΚΑΙ ΠΟΝΑ Η ΤΣΕΦΑΛΙΜΟΥ ΟΡΘΙΟΣ ΣΤΟ ΗΛΙΟΘερμοπληξίαΑν νοιώσετε μετά από πολύωρη έκθεση σε θερμό (και υγρό) περιβάλλον:
Πονοκέφαλο
Υψηλό πυρετο (πάνω από 41 έως 42 βαθμούς Κελσίου)
Ταχυκαρδία
Δυσφορία
Ζάλη
Ναυτία
Έμετους
Απώλεια συνειδήσεως
Δέρμα ξηρό, θερμό και πολύ κόκκινο είναι μερικά από τα συμπτώματα της θερμοπληξίας (μεγάλη αύξηση της θερμότητας του ανθρώπινου σώματος επειδή εμποδίζεται η αποβολή της λόγω της υψηλής και υγρής θερμοκρασίας του περιβάλλοντος). Βοήθεια - ΟδηγίεςΕάν βρεθούμε αντιμέτωποι με περίπτωση θερμοπληξίας, θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα μέχρι να φτάσει γιατρός ή να μεταφερθεί ο ασθενής σε νοσοκομείο:
Ο θερμόπληκτος, χωρίς καθυστέρηση, θα πρέπει να μεταφερθεί σε σκιερό, δροσερό και αν είναι δυνατόν αεριζόμενο μέρος.
Να ξαπλώσει ανάσκελα και να απομακρυνθούν όλοι όσοι από περιέργεια ή ενδιαφέρον τού εμποδίζουν τον αερισμό.
Να τροφοδοτείται με αέρα χρησιμοποιώντας κάθε πρόχειρο μέσο (βεντάλιες, χαρτόνια κ.λπ.).
Να αφαιρούνται τα βαριά ρούχα, να τοποθετούνται ψυχρά επιθέματα και να βρέχεται με κρύο νερό όλο του το σώμα.
Αν μπορεί εκείνη τη στιγμή ο θερμόπληκτος να πιει υγρά, αξιοποιούμε αυτή τη δυνατότητα

ΕΛΛΕΝΙΤ.....................ΑΠΛΑ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

είναι ο αμίαντος ; Ο αμίαντος είναι ένα κατασκευαστικό υλικό με ινώδη δομή, που έχει ως βάση το πυρίτιο και το μαγνήσιο. Η εξόρυξη και χρήση του γίνεται από τις αρχές του περασμένου αιώνα, και έχει περισσότερες από 3000 εφαρμογές, π.χ. σε οικοδομικά υλικά, συστήματα υδροσωλήνων, ντεπόζιτα νερού, καπνοδόχους κα.
Οι φυσικές του ιδιότητες (μεγάλη αντίσταση στη θερμότητα και τις χημικές ουσίες), σε συνδυασμό με το χαμηλό του κόστος, κατέστησαν τον αμίαντο ως το κορυφαίο βιομηχανικό προϊόν του 20ού αιώνα.Σήμερα έπειτα από πολύχρονες έρευνες, ο αμίαντος θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα υλικά που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, και παρόλο που η χρήση του έχει μειωθεί στις χώρες της Ε.Ε. και τις ΗΠΑ, συνεχίζει να χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα στις οικονομικά αναπτυσσόμενες χώρες. Παρόλο που σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπορία και χρήση όλων των τύπων αμιάντου εχει σταματήσει οριστικά την 1/1/2005 στις χώρες μέλη της Ε.Ε., ο αμίαντος θα συνεχίσει να μας απασχολεί για πολλές δεκαετίες ακόμα, ως υλικό που είναι εγκατεστημένο σε κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατοικίες, σωληνώσεις ύδρευσης, σχολεία, κ.λ.π.
Έρευνες που έγιναν τα τελευταία 50 χρόνια έχουν αποδείξει ότι οι ίνες αμιάντου μπορεί να προκαλέσουν πολυάριθμες και συχνά θανατηφόρες παθήσεις στους πνεύμονες. Οι ίνες του αμίαντου διαθέτουν την ιδιότητα να επιπλέουν στο νερό και μπορούν να μεταφερθούν σχεδόν οπουδήποτε μέσω του αέρα, προκαλώντας σοβαρές οργανικές βλάβες σε όποιον τις εισπνεύσει. Οι ασθένειες που ενδέχεται να προσβάλλουν τον άνθρωπο (πνευμονοκονίαση, καρκίνος των πνευμόνων, μεσοθηλίωμα) εκδηλώνονται έπειτα από χρονικό διάστημα 10 έως 40 ετών.
Ποιοι διατρέχουν κίνδυνο ; Υψηλότερο κίνδυνο διατρέχουν άτομα που εκτίθενται επανειλημμένα στον αμίαντο: ανθρακωρύχοι, οικοδόμοι, ναυπηγοί και διάφοροι μηχανικοί που λόγω του επαγγέλματός τους έρχονται σε επαφή με τον αμίαντο, καθώς και εργαζόμένοι που έρχονται σε επαφή με αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας τους χωρίς να το γνωρίζουν (υδραυλικοί, ξυλουργοί, σοβατζήδες κ.λ.π.).Συνήθως η ύπαρξη αμιάντου στα οικοδομικά υλικά ενός σπιτιού δεν εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο για τους ενοίκους του, ή για όσους ζουν στη γύρω περιοχή. Όμως αναπόφευκτα, η διάβρωση των υλικών που προκαλείται από τα καιρικά φαινόμενα, αλλά και οι μηχανικές αναταράξεις, απελευθερώνουν μεγάλο αριθμό ινών αμιάντου στην ατμόσφαιρα. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι και η χρήση αμιάντου σε οικοσκευές (π.χ. μαγειρικά σκεύη), αφού υπάρχει ο κίνδυνος απόσπασης μικροσκοπικών μορίων αμιάντου από αυτά, προσκόλλησή τους στις τροφές και κατανάλωσή τους από τον άνθρωπο.
Πώς μπορεί ο αμίαντος να απομακρυνθεί σωστά ; Η παρουσία του αμιάντου στα δομικά υλικά αποτελεί ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα για τους ειδικούς, καθώς η απομάκρυνσή του είναι δύσκολη και πολυδάπανη, ενώ η διαχείριση του (συντήρηση ή αφαίρεση) απαιτεί τον εντοπισμό του, την καταγραφή και τη λήψη ειδικών μέτρων. Ο αμίαντος πρέπει να αφαιρείται από ειδικά εκπαιδευμένους και εξοπλισμένους εργάτες που ξέρουν να χειρίζονται το υλικό με το σωστό τρόπο, έτσι ώστε ούτε αυτοί να εκτίθενται στον αμίαντο, αλλά ούτε να ελευθερώνονται στο περιβάλλον οι επιβλαβείς του ίνες.§ Οι εργαζόμενοι που χειρίζονται υλικά που περιέχουν αμίαντο πρέπει να προστατεύονται με ειδικές στολές και να έχουν αναπνευστικές συσκευές. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για να μην μεταφερθούν ίνες σε άλλους χώρους.§ Ο αμίαντος πρέπει να αφαιρείται προσεκτικά, χωρίς να καταστρέφεται, να γίνονται τρύπες σε αυτόν ή να κονιορτοποιείται, ενώ παράλληλα πρέπει να διατηρείται υγρός έτσι ώστε να μην παρασύρονται οι ίνες του από τον άνεμο. § Για την ασφαλή του απόρριψή, τα υλικά που περιέχουν αμίαντο θα πρέπει να καλύπτονται με ειδικό ύφασμα, το οποίο επιτρέπει το "σφράγισμα". Η απόρριψη των υλικών πρέπει να γίνεται σε ειδικούς χώρους κατάλληλους για επικίνδυνα απόβλητα.§ Όταν πρόκειται να αφαιρεθεί από εσωτερικούς χώρους, ο αμίαντος πρέπει να καλυφθεί με πλαστική επένδυση. Σε εξωτερικούς χώρους είναι απαραίτητη η κατασκευή προστατευτικού καλύμματος γύρω του.
Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/77/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη Δυτική Ευρώπη εκτιμάται ότι τα επόμενα 30 χρόνια θα πεθάνουν 500.000 άτομα, από ασθένειες σχετικές με τον αμίαντο. Για την Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη μελέτη, αφού μόλις τον Δεκέμβριο του 2003, η εθνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την κοινοτική οδηγία περί επικινδύνων τοξικών αποβλήτων.
Ο ήδη εγκατεστημένος αμίαντος θα πρέπει σταδιακά να απομακρυνθεί ώστε να εκλείψει κάθε κίνδυνος μόλυνσης από αυτόν. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θεσπίσει κώδικες και διαδικασίες ασφαλούς απομάκρυνσης και ταφής του αμίαντου.
Ασθένειες που προκαλούνται από την έκθεση στον αμίαντο είναι οι εξής
Πνευμονοκονίαση ή αμιαντίαση: Πρόκειται για μια εκφυλιστική νόσο, που καταστρέφει σταδιακά τους πνεύμονες.
Ο καρκίνος πνευμόνων: ο αμίαντος αποτελεί την κυριότερη αιτία εμφάνισης καρκίνου των πνευμόνων σε άτομα που δεν είναι καπνιστές Οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με σκόνη αμιάντου, έχουν πενταπλάσιες πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου στους πνεύμονες. Εάν είναι καπνιστές (που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη αδυναμία του ανοσοποιητικού τους συστήματος) έχουν 90 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου των πνευμόνων.
Μεσοθηλίωμα: Πρόκειται για ένα σπάνιο είδος καρκίνου, το οποίο εμφανίζεται στους ιστούς της μεμβράνης που περιβάλλει τους πνεύμονες. Ο χαρακτήρας της νόσου είναι άκρως επιθετικός και η θεραπεία τις περισσότερες φορές αναποτελεσματική. Περίπου το 75% των ατόμων που ασθενούν από μεσοθηλίωμα, πεθαίνουν μέσα σε ένα χρόνο από τη διάγνωση.
Διάφορες μορφές καρκίνου στο πεπτικό σύστημα, που προκαλείται από λήψη αμιάντου μέσω της τροφής.
Η εισπνοή ινών αμιάντου από ζώα, προκαλεί επιπλοκές παρόμοιες με αυτές που προκαλούνται στους ανθρώπους.
ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΆΤΗ ΔΊΧΩΣ ΌΝΟΜΑ

στοιχεια απο τον τελευταιο σεισμο


Preliminary Hypocenter
Date:
18 JUN 2008
GMT Time:
16:39:41.80
Location:
35.459N 27.342E- Karpathos Isl. SE Aegean Sea
Depth:
28.90
Magnitude:
4.7

MY FRIEND NTINO

KEEP UP THE GOOD WORK.

TI EINAI EΣΠΑ?ΑΝΤΑΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007 – 2013
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα εξειδικεύει τη στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για τη νέα περίοδο 2007-2013. Βασική συνιστώσα του Προγράμματος αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη. Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) καθορίζει, περιγράφει και εκτιμά τις σημαντικές άμεσες και έμμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». Εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΦΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΥΛΕΣ


Σε ποιους απευθύνεται το Ε.Π.ΑΝ.
Το ΕΠΑΝ ενισχύει την επιχειρηματικότητα σε τομείς όπως οι νέες τεχνολογίες, η απελευθερωμένη αγορά ενέργειας, το περιβάλλον, ο τουρισμός, σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού όπως οι νέοι, οι γυναίκες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και η χρηματοδότηση δράσεων εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη μεταποίηση, στον τουρισμό και στις υπηρεσίες. Σε κάθε τομέα δράσης ενισχύονται και διαφορετικοί ωφελούμενοι.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Μακριά από τους οικισμούς των νησιών και μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις, εφόσον αυτές δεν περιλαμβάνονται στον πυρήνα προστατευόμενων περιοχών μπορούν να στηθούν τα αιολικά πάρκα, σύμφωνα με το νέο κείμενο του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Μετά τις έντονες αντιδράσεις που είχαν προκληθεί για διάφορες πτυχές του αρχικού σχεδίου, ιδίως σε ορισμένα νησιά, όπως η Σέριφος, το ΥΠΕΧΩΔΕ προχώρησε σε αλλαγές που φαίνεται ότι θα καθησυχάσουν τους νησιώτες.
Μερικές από τις αλλαγές αυτές είναι:
-Επιτρέπεται ρητά η χωροθέτηση αιολικών πάρκων εντός δασών και δασικών εκτάσεων. Εξαιρούνται όμως οι περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, οι πυρήνες των εθνικών δρυμών, των κηρυγμένων μνημείων της φύσης και των αισθητικών δασών, καθώς και οι οικότοποι προτεραιότητας του δικτύου Natura 2000. Μάλιστα, η πρόβλεψη αυτή γίνεται χωρίς ειδικούς περιορισμούς, όπως ισχύει για παράδειγμα στην περίπτωση των ζωνών προστασίας της ορνιθοπανίδας.
-Συμπεριλαμβάνεται στους κανόνες για την «ορατότητα» ενός αιολικού πάρκου από μια κατοικημένη περιοχή στα νησιά, εκτός της Εύβοιας, το σύνολο των νησιωτικών οικισμών, ώστε οι κάτοικοί τους να μη βλέπουν παντού ανεμογεννήτριες. Βάσει των κανόνων αυτών οι ανεμογεννήτριες θα πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να καταλαμβάνουν συγκεκριμένο ποσοστό του ορίζοντα, για να μην αλλοιώσουν το τοπίο.
-Για όσα νησιά δεν είναι διασυνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ, περιορίζεται η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες στο διπλάσιο του επιπέδου αιχμής της ζήτησης ? τουλάχιστον μέχρι τα νησιά να συνδεθούν με το δίκτυο.
-Για τα φωτοβολταϊκά πάρκα στα νησιά, εκτός Κρήτης και Εύβοιας, δίνεται προτεραιότητα στη δημιουργία μικρών εγκαταστάσεων, ενώ ζητείται να λαμβάνονται μέτρα για την περιορισμό της οπτικής όχλησης για πολυσύχναστες περιοχές.
Πηγή: KykladesNews

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2008

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ


To cheesecake των 7 λεπτών
Υλικά
2 μικρά πακέτα μπισκότα νταϊτζέστιβ
2 κριμ τσιζ των 250γρ. (εγώ προτιμώ Φιλαδέλφεια - μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και λάιτ)
2 κρέμες γάλακτος λάιτ κανονικές
2 κουταλιές της σούπας λούρπακ
2 κουταλιές σούπας ζάχαρη άχνη
1/2 ποτήρι κρασιού κονιάκ
Κανέλα (όση θέλουμε)
Μαρμελάδα βατόμουρο ή ότι άλλη γεύση προτιμάτε ή μια κονσέρβα βύσσινο που την έχουμε βράσει με κορν φλάουρ και έχει γίνει παχύρευστη.Ετοιμασία
Πριν κάνετε οτιδήποτε βγάζετε τα κριμ τζίζ από το ψυγείο!
Στο μούλτι κάνετε σκόνη τα μπισκότα.
Λιώνετε το βούτυρο σε κατσαρολάκι και προσθέτετε το κονιάκ.
Σε φόρμα (που το πλαϊνό της βγαίνει) ή σε πυρέξ στρώνετε τα κονιορτοποιημένα μπισκότα και τα βρέχετε με το βούτυρο και το κονιάκ. Με το χέρι ανακατεύετε ώστε να φτιάξετε ένα συμπαγές μείγμα που το στρώνετε στον πάτο (με τα χέρια είναι πιο εύκολο απ΄ότι με κουτάλια) καιπασπαλίζετε με κανέλα.
Χτυπάτε στο μίξερ σε υψηλή ταχύτητα τις κρέμες γάλακτος με την άχνη ώσπου να αφρατέψουν και να γίνουν σαντιγί.
Προσθέτετε στη σαντιγί τα φιλαδέλφεια που έχουν μαλακώσει και τα χτυπάτε σε χαμηλή ταχύτητα ώσπου να αναμιχθούν καλά.
Ρίχνετε το μείγμα πάνω από τα μπισκότα και το βάζετε στο ψυγείο για 1 ώρα.
Από πάνω βάζετε την μαρμελάδα ή τα βύσσινα και σερβίρετε! Δεν θέλει πάνω από 7' να γίνει, πετυχαίνει πάντα και είναι η εύκολη λύση σε περιστάσεις εκτάκτου ανάγκης

ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΡΕΤΟΣ CHEF ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ,ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Kasiotovision here we comeeeeeeeee
Όπως πληροφορηθήκαμε από έγκυρες πηγές,για πρώτη φόρα θα διεξαχθεί στο νησί μας διαγωνισμός τραγουδιού.Το "show" το οποίο θα έχει τις βάσεις του στο μοντέλο της Εurovision λέγεται ότι θα παρουσιάσει ο διεθνούς φήμης παρουσιαστής του Περιγιάλι Live, Jean Pepe, ο οποίος διαθέτει και την κατάλληλη εμπειρία αλλά και το ταπεραμεντο. Τι δηλαδή ο Ρουβας καλύτερος ήτανε?Όσο για Μενουνος άνετα βρισκουμε. Τοσος κόσμος στο bronx κάποιον θα βρουμε. Το τραγουδι βεβαια ειναι ετοιμο και αποτελει τον μυστικο συνδυασμο κασιωτικης παραδοσης και πιασαρικου ηχου.Στιχουργος δεν ειναι αλλος απο τον δικο μας Αργυρη Λαθουρακη,γνωστο σε ολους για τις μαντιναδες του.Η συνθεση βεβαια μου κανει λιγο κλεμμενη απο τον ισπανο κυριουλη που εκανε μια βολτουλα απο το Βελιγραδι προσπαθωντας να μας εντυπωσιασει με τις επηρεασμενες απο τους R2D2 και C3PO χορευτικες του φιγουρες.Νομιζω οτι χαλαρα μπορουμε να ειμαστε καλυτεροι απο αυτη την ομαδα.Παραθετουμε τους στιχους του τραγουδιου,να ξερουν και οι υποψηφιοι τραγουδιστες τι θα τραγουδησουν στην τελικη:


ΠΑΡΕΑ ΠΑΡΕΑ!

ΕΛΑ ΣΟΥΣΤΑ ΕΛΑ ΣΟΥΣΤΑ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΜΙΤΑΤΟ
ΤΗ ΚΟΥΠΑ ΤΗ ΜΟΝΕΒΑΣΣΑ ΤΗ ΠΙΝΟΥΝ ΑΣΠΡΟ ΠΑΤΟ

ΕΛΑ ΣΟΥΣΤΑ ΣΟΥΣΤΑ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΖΕΡΒΟ
ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥΣΤΑ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΑΝΩ ΧΟΡΟ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΛΑ
ΤΗ ΣΟΥΣΤΑ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΟΥΝΕ Η ΚΟΥΛΑ ΚΑΙ Η ΠΕΛΛΑ

ΤΗ ΣΟΥΣΤΑ ΤΗ ΧΟΡΕΥΟΥΝΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΛΑΜΠΕΙ
ΤΗ ΣΟΥΣΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΡΕΨΕ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ

ΠΑΡΕΑ ΠΑΡΕΑ
ΕΛΑ ΣΟΥΣΤΑ ΣΟΥΣΤΑ ΧΟΡΕΥΕΙ Η ΛΑΛΑ ΜΟΥ
ΕΛΑ ΣΟΥΣΤΑ ΣΟΥΣΤΑ ΧΟΡΕΥΕΙ ΚΑΙ Η ΚΑΛΑ ΜΟΥ

ΕΛΑ ΣΟΥΣΤΑ ΣΟΥΣΤΑ ΧΟΡΕΥΕΙ Ο ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ
ΣΟΥΣΤΑ ΤΗ ΧΟΡΕΥΕΙ ΤΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΟΥ Ο ΓΑΡΟΣ

ΣΟΥΣΤΑ ΤΗΝ ΕΧΟΡΕΨΕ ΚΑΙ ΤΟ ΧΟΡΟ ΑΠΑΝΩ
Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΥΝΤΑΝΟ

ΤΗΝ ΣΟΥΣΤΑ ΞΑΝΑΧΟΡΕΨΕ ΤΟΝ ΠΑΝΩ ΤΟ ΧOΡΟ
ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙΣ ΠΕΣ ΤΟ ΣΤ ΑΝΤΩΝΑΡΗ ΤΟ ΛΙΟ

ΡΕΦΡΑΙΝ

ΕΝΑ EL SOUSTADANCE
ΝΤΟΣ ΣΤΟ ΒΑΣΤΑΩ
TRIA EINAI O DOURMAS
QUARTO EL ΠΟΥΛΑΓΕΣ

ΒΑΙΛΑ ΝΤΡΥΣΗ ΝΤΡΥΣΗ

ΤΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΠΟΛΥ ΜΕ ΧΕΙ ΜΕΘΥΣΕΙ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΓΩ ΧΟΡΕΥΩ ΝΤΡΥΣΗ

ΤΟΥ ΤΑΒΛΑ ΤΗ ΡΙΜΟΛΥΡΑ ΠΩΣ ΝΑ ΤΗ ΚΑΤΑΛΑΒΩ
ΑΛΕΝΤΙ ΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΕΠΑΙΞΕ ΚΑΙ ΓΩ ΧΟΡΕΥΩ ΚΑΒΟ

BAYLAR BAYLAR BAYLAR
ΕΝΑ EL SOUSTA DANCE
ΔΥΟ ΟΙ ΜΑΝΤΙΝΑΕΣ
TRIA ΚΑΛΥΝΥΧΤΙΑ
QUARTO ΠΟΥ ΕΙΝ Ο NTOYRMAES
ΠΑΡΕΑ ΠΑΡΕΑ

ΣΟΥΣΤΑ ΕΓΩ ΤΗΝ ΧΟΡΕΨΑ ΚΙ ΠΑΙΖΑΝΕ ΖΑΝΤΑΝΑ
ΠΟΥ ΗΠΙΑ ΜΟΝΟΚΟΠΑΝΙΑ ΚΡΑΣΙ ΜΙΑ ΝΤΑΜΙΖΑΝΑ

ΣΟΥΣΤΑ ΖΕΡΒΟ ΚΑΙ ΝΤΡΥΣΗ ΕΓΩ ΤΑ ΑΝΑΚΑΤΕΥΩ
ΧΟΧΛΑΚΙΟΥΛΙΑ ΠΑΙΖΟΥΝΕ ΕΓΩ ΣΟΥΣΤΑ ΧΟΡΕΥΩ

UNO EL SOUSTA DANCE
DOS EL VASTAO
TRES EL PERSELE
QUATRO EL NEKTARE

By Argiris Lathourakis
Τραγουδιστες,χορευτες,στυλιστες,αισθητικοι,διαιτολογοι,γυμναστες,χορογραφοι που ενδιαφερονται για τον διαγωνισμο παρακαλουνται να αποστειλουν τα βιογραφικα τους στην παρακατω ηλεκτρονικη διευθυνση: eve_founditsa@hotmail.com (φωτογραφιες θεωρουνται απαραιτητες).

εχεις αμαξι?

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

ΔΕΣ ΕΔΩ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

καραιτινος ενας κασιωτης ηρωας

Η λίστα ιστολογίων μου

Ετικέτες

βοηθατε γιατι παμε για φουντο