Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

25η Μαρτίου 2011-Η παρέλαση στη Κάσο

Περπινιάδης-Πορτ Σαιντ και Σκεντερία

Ο Καποδίστριας Διώκτης των Μασονικών εταιριώνEΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Αριθ. 2953
Μυστική Εγκύκλιος
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προς το Πανελλήνιον
Προς τους κατά το Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και τους Αρχηγούς των κατά ξηράν και θάλασσαν Δυνάμεων.
Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις την Πατρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα υπό την οποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των οι άνθρωποι δια μυστικών δεσμών δύνανται να απολαύσωσιν εντός της Πατρίδος των και δια της ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς, και το πλέον τύχην, ό εστι χρήματα.
Όσον και αν ελεεινολογή η Κυβέρνησις την απειρίαν των Ελλήνων των από τοιαύτας εισηγήσεις παρασυρομένων δεν ήθελε δώσει την προσοχήν της, αν δεν ήτο καταπεπεισμένη πόσον ολέθρια αποτελέσματα δύναται να φέρη εις την κρίσιμον ταύτην στιγμήν η περί τούτων γνώμη, την οποίαν οι εχθροί της Ελλάδος ήθελον συστήσει και εις τον Κόσμον, και εις τας Ευρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.
Αν η Ελλάς εγκατελείφθη από το 1821 έως τον Ιούλιον μήνα του τελευταίου έτους, τούτο προήλθε διότι οι εχθροί της την παρέσταιναν αδιακόπως προς τους Βασιλείς, ως λαόν επαναστατωθέντα και αγωνιζόμενον υπό την διεύθυνσιν και υπό τους σκοπούς Μυστικών Εταιρειών, όθεν επήγασαν αι καταστροφαί της Ισπανίας και Ιταλίας.
Εύκολον ήτο αναμφιβόλως να αναιρεθή η σφαλερά αύτη δόξα. Μ'όλον τούτο εχρειάσθησαν ολόκληρα επτά έτη βασάνων και δυστυχιών εις αναίρεσίν της. Μόλις ανηρέθη, και ενώ η Ελλάς αρχίζει να λαμβάνη δείγματα ευνοίας και καλοκαγαθίας εκ μέρους των Συμμαχικών Δυνάμεων, οι εχθροί της θέλουν πάλιν την παραστήσει ως υπεξούσιον των Μυστικών Εταιρειών, και εις απόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ότι υπό διαφόροις ονόμασιν αι Εταιρείαι αυταί υπάρχουν και πολλαπλασιάζονται μεταξύ των εν τοις πράγμασι και της πολιτικής τάξεως, και της στρατιωτικής δυνάμεως, ίσως και αυτού του στόλου.
Τόσον ουσιώδες θεωρεί τούτο η Κυβέρνησις ώστε μη εγκρίνουσα να δείξη διά τινος δημοσίου και επισήμου πράξεως την ύπαρξιν αυτού του κακού, εκπληροί δια του τύπου της παρούσης εγκυκλίου το χρέος, το οποίον δεν ημπορεί να παραμελήση χωρίς να καθυποβληθεί εις βαρυτάτην ευθύνην. Τω όντι τοιούτον δημόσιον έγγραφον μεταξύ των Πολιτικών, οι οποίοι επιμένουσι να μην παραχωρώσιν εις την Ελλάδα έντιμον μέλλον, ήθελε χρησιμεύσει ως μέσον του να αποδείξωσιν, ότι οι Βασιλείς δια των ευεργεσιών των υποθάλπουσιν εις την Ελλάδα τον εχθρόν, τον οποίον και αλλαχού, και τας ιδίας των Επικρατείας πολεμώσι.
Η παρατήρησις αύτη, Κύριοι, σας διδάσκει με πόσην φρόνησιν και οξυδέρκειαν απαιτείται η εκπλήρωσις της ακολούθου παραγγελίας της Κυβερνήσεως.
Θέλετε κοινοποιήσει δια ζώσης φωνής εις τους υπαλλήλους σας ή τους υπό την οδηγίαν σας αξιωματικούς το περιεχόμενον της παρούσης, και θέλετε τους κάμει να σας φανερώσουν αν ανήκουν εις καμμίαν των Μυστικών Εταιρειών, ή όχι. Αν είναι το πρώτον, θέλετε τους παρατηρήσει, ότι εάν εις την παρελθούσαν κατάστασιν της αναρχίας, και της αταξίας ήταν ίσως αναγκαίον εις τους πολίτας να ζητήσωσι προσωπικήν ασφάλειαν δια του δεσμού μυστικής τινος Εταιρείας, ο δεσμός ούτος διαλύεται καθ' ήν στιγμήν ο του νομίμου όρκου και προς την Κυβέρνησιν, και προς τους Νόμους, χορηγεί εις ένα έκαστον και εις όλους, όλας τας απαραιτήτους ασφαλείας.
Από τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι ευκόλως θέλετε αποδείξει το ασυμβίβαστον των δύο όρκων, ήγουν του υπηρετείν το Κράτος, και υπηρετείν μυστικήν Εταιρείαν, της οποίας ο σκοπός είναι ως επί το πλείστον άγνωστος εις τους Εταίρους.
Αν λοιπόν οι υπάλληλοί σας ή οι υπό την οδηγίαν σας αξιωματικοί ανήκουσιν είς τινα Εταιρείαν, ανάγκη να παραιτηθώσι, και περί τούτου οφείλεις να μας βεβαιώσεις.
Εξ εναντίας θέλετε τους εξηγήσει τους κινδύνους εις τους οποίους εκτίθενται πλανώμενοι από ολίγους τινάς όλως διόλου εις τα τοιαύτα ενασχολουμένους. Από την κατηγορίαν των Εταιρειών των μη συμβιβαζομένων με τα κατά Νόμους καθεστώτα δεν αποκλείομεν και την προ αιώνων γνωριζομένην υπό τω ονόματι της Αδελφοποιείας, ή Αγάπης.
Παραγγέλλεσθε, Κύριοι, κατ' επανάληψιν να κάμετε χρήσιν της κοινοποιήσεως ταύτης κατά τον συνετώτερον και ωφελιμώμερον τρόπον. Προθύμως η Κυβέρνησις θέλει δεχθή τας ειδοποιήσεις, όσας εν καιρώ και τόπω θέλετε δυνηθή να την χορηγήσετε.
Εν Πόρω τη 8 Ιουνίου 1828
Ο Κυβερνήτης
Ι.Α. Καποδίστριας
Στις 22/8/1831 ο Καποδίστριας έστειλε και δεύτερη εγκύκλιον (Αρ. 4286) για το ίδιο θέμα για εφαρμογή σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες με αυστηρότατο τρόπο.
Λίγο μετά δολοφονείται στο Ναύπλιο.

(διδασκαλία ελληνικής ως ξένης γλώσσας)πορτ -σαιδ

Γενικά Στοιχεία
Τμήματα νέων και ενηλίκων (διδασκαλία ελληνικής ως ξένης γλώσσας)
Καθεστώς λειτουργίας: Λειτουργεί με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης Πηλουσίου
Αριθμός μαθητών: 33
Από την γιορτή λήξης του τμήματος
Ταχ. Διεύθυνση: P.O.Box 251, Port Said, Egypt
Τηλ.: +20 66 3224534
Φαξ: +20 66 3221116
E-mail: orthodoxpelusium@yahoo.com

Υπεύθυνος: Μητροπολίτης Καλλίνικος

Πρόγραμμα διδασκαλίας: Στο σχολείο εφαρμόζεται το πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται στις 27 ώρες εβδομαδιαίως τα απογεύματα.
Ημέρες αργίας της εβδομάδος: Παρασκευή και Κυριακή.
Έναρξη-λήξη διδακτικού έτους: Έναρξη 01/09, λήξη 21/06.

Από το σχολικό έτος 2006-2007 λειτουργεί Τμήμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας και στη Δαμιέτη με φορέα επίσης την Ιερά Μητρόπολη Πηλουσίου.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ-ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ-Greek National Anthem

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΗΝ ΚΟΥΜΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Ντολμαδάκια στην ταράτσα
Το Μουσείο Μπενάκη δεν είναι γνωστό μόνο για τις συλλογές του αλλά και για τα κασιώτικα ντολμαδάκια του. Μπορεί να τα απολαύσει κανείς ακόμη και τα μεσάνυχτα αλλά μόνο κάθε Πέμπτη στην ταράτσα του κεντρικού κτιρίου της οδού Κουμπάρη με θέα την Ακρόπολη, τον Λυκαβηττό και τον Εθνικό Κήπο, αφού οι ώρες λειτουργίας των εστιατορίων του Μπενάκη συμπίπτουν με αυτές του Μουσείου. Στο ευγενικό περιβάλλον του νεοκλασικού οικοδομήματος της Κουμπάρη μπορεί να συναντήσει κανείς από grande dames και Αθηναίους που κυκλοφορούν ακόμη με το ψαθάκι τους ως και εξοντωμένους από τις βόλτες τουρίστες. Αντίθετα, οι μοντέρνες, λιτές γραμμές του κτιρίου της οδού Πειραιώς του Μουσείου δίνουν τον τόνο του δικού του εστιατορίου που προσφέρει οπτική επαφή με τους ρυθμούς της σύγχρονης πόλης.

Ωρες λειτουργίας κεντρικού κτιρίου: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο: 9.00-17.00, Πέμπτη: 9.00-24.00, Κυριακή: 9.00-15.00. Κτιρίου οδού Πειραιώς: Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή: 10.00-18.00, Παρασκευή, Σάββατο: 10.00-22.00. (Ως τις 14 Μαρτίου λόγω της έκθεσης Τσαρούχη το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής: Δ.-Τ.-Τ.-Π. και Κ.: 10.00-20.00, Παρ.-Σάββ. 10.00-22.00). Πληροφορίες τηλ. 2103671.000 και 210 3453.111, www.benaki.gr.

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Κασιώτικο Καρναβάλι 2011

ΚΑΣΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2011


για άλλη μια χρονιά το νησί μας έζησε μια ευχάριστη καρναβαλική εκδήλωση που οργανώθηκε από την συνεργασία του πολιτιστικού και εξωραϊστικού συλλόγου νεολαίας Κάσος,του πολιτιστικού συλλόγου αρβανιτοχωριου,και πολιτιστικού Αγίας Μαρίνας,αγαπημένα θέματα των καρναβαλιστων το νησί απο το ομώνυμο σήριαλ,οι έμποροι του νησιού και το χαρέμι, .Μέτα το πέρας της παρέλασης όλοι συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα του Αγίου Σπυρίδωνα για χορό και φαγητό ,μέγας χορηγός υπήρξε η αθηναίικη ζυθοποιία,καθώς και άλλοι πατριώτες

εχεις αμαξι?

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

ΔΕΣ ΕΔΩ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

καραιτινος ενας κασιωτης ηρωας

Η λίστα ιστολογίων μου

Ετικέτες

βοηθατε γιατι παμε για φουντο